Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

27 Mei 2018 Dr. Tinus van Zyl

Posted by Administrator (dbvgadmin) on May 29 2018
Lees preke >>

27 Mei 2018

Klassieke diens

Drie-eenheid-Sondag

Skriflesing:    Romeine 8:12-17

Wie is jy?

As iemand vir jou sou vra: Wie is jy? Vertel my bietjie van jouself! Wat sal jy sê? Watter stories sal jy vertel?

Defining moments

As jy terugdink oor jou lewe, watter gebeurtenisse staan uit? Soos die Engelse uitdrukking dit so mooi beskryf, wat is die “defining moments” van jou lewe, die oomblikke wat jou lewe stempel en definieer?

Huldeblyk

Of as jy jou eie huldeblyk sou moes skryf, wat sou jy graag oor jou lewe wou sê? Watter verhale uit jou lewe sal jou geliefdes by jou begrafnis oorvertel?

Wat is wáár?

Wie is jy ten diepste? Wat sou jy sonder enige twyfel kon sê, is wáár van jou lewe?

Verrassend

Paulus kom sê iets verrassend in die brief aan die Romeine, en ook in sy ander briewe. Paulus kom sê dat dit wat ons as die diepste waarheid van ons lewe beskou, dit wat ons van onsself sê en dit wat ander mense van ons vertel, is nié die diepste waarheid van ons lewe nie.

Lewe van God

Paulus sê die diepste waarheid van ons lewe, dit wat werklikwaar ons lewe stempel en definieer, is die feit dat ons ons lewe leef, binne-in die lewe van die drie-enige God.

Begin by God

Paulus sê dat as jy wil sê wie jy ten diepste is, dan moet jy nie in die eerste plek praat oor jou karaktereienskappe of oor die dinge wat jy in jou lewe gedoen het of bereik het nie, maar dan moet jy praat die drie-enige God, die Vader, Seun en Gees, ín wie jy leef, beweeg en bestaan.

Verborge in God

In Kolossense 3:3 sê Paulus: “...julle lewe is saam met Christus verborge in God.” Ons ware lewe, volgens Paulus, is nie ‘n somtotaal van al ons suksesse en ‘n aftreksom van al ons mislukkings nie.

Doop

Nee, ons ware lewe, volgens Paulus, is saam met Christus weggesteek in God. Want, sê Paulus, deur ons doop, het ons gesterwe en is ons lewe binne-in die lewe van die drie-enige God geplaas.

Wiskunde hakies

Ek het op skool laas Wiskunde gedoen. Maar as ek reg onthou, dan kry ‘n mens Wiskundige hakies. En jy kan ‘n lang som hê, maar as daar hakies om daardie som staan, dan moet elke deel van daardie som gemaal word met dit wat voor die hakies staan.

Lewe tussen hakies

So ook, sou ‘n mens kon sê, staan gedooptes se ganse lewe tussen hakies. Jou lewe het allerhande positiewe en negatiewe punte, maar die waarde van jou lewe word uiteindelik bepaal deur dit wat voor die hakies staan, deur die drie-enige God in Wie jy jou hele lewe leef.

God die Vader

So as jy dink oor wie jy is, as jy dink oor die waarde van jou lewe, dan moet jy dink oor God die Vader. Dan moet jy daaroor nadink dat God die Vader kies om jou ‘n geliefde kind te noem.

Jesus se doop

Soos op die dag toe Jesus gedoop is, en God die Vader uit die hemel verklaar het: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom  verheug ek my.” So het God ook by jou doop verklaar, vir alle tyd en ewigheid: “Jy is my geliefde kind. Oor jou verheug Ek my.”

Sefanja 3:17

As gedoopte, is die eerste ding wat jy oor jouself kan glo, dit wat staan in Sefanja 3:17 : “Die Here jou God ... is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.”

Erfgename

En omdat God die Vader ons uit onverdiende liefde en genade aangeneem het as sy kinders, daarom is ons ook nou mede-erfgename, saam met Christus, wat deel in die rykdom en heerlikheid van God.

Menslike maatstawee

Wat beteken dit? Dit beteken dat alle menslike, aardse maatstawwe waarmee ek my waarde sou kon meet of waarmee ander mense my sou kon beoordeel, nou heeltemal betekenisloos raak, in die lig van my rykdom en status as erfgenaam van God.

Sou ek ..

Sou ek in aardse terme as arm beskryf kon word – in hemelse terme besit ek alles in die hemel en op die aarde.

Sou ek geen menslike titels of toekennings agter my naam hê nie – in Goddelike terme deel ek in die heerlikheid van Christus, die Naam bo alle name.

Efesiërs 1

In Efesiërs 1:3 sê Paulus: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.”

Jesus Christus

Nie meerderwaardig nie

Hierdie status en rykdom wat ons het omdat ons kinders en erfgename van God die Vader is, maak egter nie dat ons ‘n meerderwaardige houding kry en neersien op ander nie, want ons weet dit is slegs op grond van die genade in Jesus Christus.

Romeinebrief

Paulus se hele brief aan die gelowiges in Rome is ‘n lang betoog om hulle te herinner dat geen persoon op ‘n ander kan neersien nie, en geen groep op ‘n ander groep kan neersien nie, want ons is wie ons is, nie deur ons goeie dade of godsdienstigheid nie, maar slegs op grond van die genade in Jesus Christus.

Romeine 3:23-24

Die bekende Romeine 3:23-24 : “Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.”

Geringste apostel

In 1 Korintiërs 15:9-10 sê Paulus dat hy self die geringste van die apostels is en nie werd is om ‘n apostel genoem te word nie, maar, vers 10: “...deur die genade van God is ek wat ek is.”

Roem in swakhede

In 2 Korintiërs 11 en 12 sê Paulus, dat as hy in enige iets moet roem, dan sal hy eerder roem in sy swakhede, sodat dit duidelik sal wees dat dit die krag van Christus is wat hom instaat stel om te wees wie hy is en om te doen wat hy doen.

Bates is waardeloos

Ook in Filippense 3 sê Paulus dat hy baie menslike titels en toekennings het waarop hy sou kon roem, maar al hierdie dinge wat hy eers as bates beskou het, beskou hy nou as waardeloos, want om Christus te ken oortref alles in waarde.

Verenig met Christus

Sy enigste wens, sy enigste begeerte, sê Paulus, is om verenig te wees met Christus in sy lyding en sterwe, sodat hy ook kan deel in Christus se opstanding en heerlikheid.

Lyding weeg nie op nie

Verder in Romeine 8 sê Paulus dat hy oortuig is dat die lyding wat ons nou beleef nie kan vergelyk met die heerlikheid wat aan ons openbaar sal word nie.

Kontras

Weereens is daar hierdie kontras tussen hoe ons ons lewe nou meet en evalueer, en ons ware lewe in Christus. Ons beleef dalk nou lyding, swaarkry en nood. Oppervlakkig gesien lyk ons lewe dalk soos ‘n mislukking. Maar in Christus is ons meer as oorwinnaars.

Wie kan ons aankla?

Soos die bekende slot van Romeine 8 ook getuig: As God vir ons, wie kan teen ons wees? Wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel? God het ons reeds vrygespreek!

Sou mense ...

Sou mense slegte dinge oor my lewe kon sê – in Christus is ek reeds vrygespreek!

Sou ek gestroop word van alle aardse bates en menslike erkenning, waaraan ek waarde geheg het – nog steeds sal ek meer as ‘n oorwinnaar in Christus wees!    

Beoordeel niemand meer so nie

En daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5:17 dat ons nou niemand meer volgens menslike maatstawwe beoordeel nie, want iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens, en dit alles – alles – is die werk van God.

Heilige Gees

Maar God gaan nóg verder. God die Vader kies nie net in liefde VIR ons nie, God die Seun is nie net BY ons en verenig met ons nie, maar God die Gees werk ook IN en DEUR ons.

Goeie nuus

Hierdie is werklik goeie nuus, want dit beteken dat hierdie lewe van die drie-enige God waarin ons ware lewe opgesluit lê, is nie net iets daar ver weg nie. Dit is nie onpersoonlik en abstrak, iets wat buite ons is en met ons gebeur nie. Nee, dit gebeur ook in ons en deur ons.

Lewensversekering

As dit nie was vir werking van God se Gees in ons nie, sou ons dalk aan ons lewe in God kon dink as ‘n soort lewensversekering. Ons sien en ervaar nou niks daarvan nie, maar as ons eendag te sterwe kom, dán sal ons daardie ware lewe, daardie ewige lewe van die drie-enige God ontvang.

Maak in my wakker

Maar nee, op ‘n onverstaanbare manier kom maak God deur die Gees hierdie ware lewe, hierdie ewige lewe, hierdie lewe van God, nou reeds in ons wakker, sodat ons nou reeds deur die Gees kan lewe, sodat ons nou reeds ons die ware lewe kan begin leef.

Gees roep in ons

Die Gees kom bid in ons. Die Gees kom roep in ons uit Abba, Vader, sodat ons saam met die Gees kan bid, sodat ons saam met die Gees kan uitroep: Abba, Vader!

God leef in ons

Dit beteken dat ons lewe is nie net weggesteek in die lewe van God nie, maar dat die lewe van God word ook weggesteek in ons. Dit beteken dat ons nie net in God leef nie, maar God ook in ons leef.

Oorweldigende gedagte

Wat ‘n oorweldigende gedagte! Dat die lewe van God die Vader, die Skepper van hemel en aarde – die bron van alle lewe – ook in my leef!

Dat die lewe van Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood en al die magte van sonde, boosheid en dood oorwin het – Hy wat die opstanding en die lewe ís – ook in my leef!

Dat die lewe van die Heilige Gees, wat alles in die skepping herskep, nuutmaak, wederbaar, wat in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea, die Lewendmaker is – dat die lewe van hierdie Gees ook in my leef!

Psalm 90 – Barend Nel – Die ewigheid in my hart.

Amen.

Stilgebed:      Wil jy praat met God die Vader, wat vir jou lief is,

of met God die Seun wat by jou is,

of met God die Gees wat deur jou werk?

 

                        Wat wil jy vir die drie-enige God vra?

 

 

Last changed: May 29 2018 at 11:32 AM

Back