Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

10 Junie 2018 Dr. Tinus van Zyl Familiediens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Jun 11 2018
Lees preke >>

10 Junie 2018

Familiediens

1 Samuel 8

Koninkrykstyd

Skriflesing:    1 Samuel 8:1-20

Onstuimige tyd

Die boeke 1 en 2 Samuel handel oor ‘n baie onstuimige, deurmekaar tyd in Israel se geskiedenis. Dit speel af 1100 jaar voor Christus.

Stamme

In daardie tyd het die verskillende stamme van Israel elkeen oor hulleself regeer. Maar van tyd tot tyd, as vyandige volke hulle aangeval en oorgeneem het, het ‘n leier na vore gekom om die stamme van Israel saam te snoer en hulle te bevry van die vyand.

Rigters

In die Bybelboek Rigters lees ons van hierdie verskillende leiers, of rigters, soos byvoorbeeld Gideon, Debora en Simson. Aan die einde van Rigters word hierdie tyd beskryf as ‘n tyd van wanorde – van godsdienstige en morele chaos.

Druk neem toe

En soos wat die bedreiging deur vyande van buite net aangehou het en ook toegeneem het, veral van die Filistyne, het die behoefte aan ‘n sentrale regeringstelsel al hoe groter geword, wat die stamme van Israel saam kan bind en kan beskerm teen aanslae van buite.

Moeilik oorgang

Maar om oor te beweeg van ‘n klomp stamme wat oor hulleself regeer, na een koning wat oor almal moet regeer, wat ook nie ‘n regeringstelsel sonder probleme is nie, was alles behalwe eenvoudig.

Realisties

Die boeke van 1 Samuel en 2 Samuel skets hierdie morsige geskiedenis in baie realistiese terme, sonder om salf te smeer oor die menslikheid en sondigheid van hierdie gebeure.

Gevaar van buite

Aan die een kant is daar heeltyd die gevaar en bedreiging van die omringende wêreld daarbuite, by name die Filistyne, wat die volk in vrees en bewing hou.

Onbekwaamheid

Dan is daar die onbekwaamheid en onbeholpenheid van die leiers van Israel om hierdie komplekse oorgang in regering te hanteer. Eers Eli en later Samuel, het vir tye die volk goed gelei as priester en profeet, maar soos hulle ouer geword het, was hulle nie instaat is om die volk te lei deur hierdie ingewikkelde oorgangstyd nie.

Korrupsie

Daarmee saam was daar blatante korrupsie, uitbuiting en immorele gedrag deur sekere leiers, wat die mense se wantroue in die leierskap vererger het. Eers was dit Eli se seun, Hofni en Pinehas, en later was dit Samuel se seuns, Joël en Abia.

Hofni en Pinehas het meer as hulle regverdige deel van mense se offers vir hulleself gevat en ook met die vrouens geslaap wat diens gedoen het by die tent van ontmoeting. Joël en Abia het hulleself verryk ten koste van ander, omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai.

Geen samewerking

So, met al hierdie bedreigings van die Filistyne van buite, die leiers van die volk, Eli en Samuel, wat so hulle ouer geraak het nie die volk kon lei deur hierdie chaos nie, hulle seuns wat hulle posisie uitbuit om hulleself te verryk, kon daar nie samewerking en eensgesindheid tussen die verskillende stamme van Israel kom nie.

Polariseer

In plaas daarvan dat die stamme van Israel verenig is deur die feit dat hulle een Here dien, die Here God wat hulle bevry het uit slawerny uit Egipte en wat hulle gebring het na die beloofde land, het die volk onder mekaar baklei en gestry en net nog meer verdeeld en gepolariseerd geraak.

Soek ‘n koning

En daarom het die volk begin verlang na ‘n koning, ‘n sterk leier wat die hele volk kan saambind en verenig, ‘n magtige heerser wat hulle oorloë vir hulle kan voer en al hulle vyande kan verslaan.

Simpatiek

Nou, as ‘n mens dit so lees, dan simpatiseer jy eintlik meer met die volk as met Samuel. ‘n Mens kan nie help om te voel dat die volk geregverdig is in hulle soeke na ‘n koning nie. Sou ons nie dieselfde gevra het nie?

Sou ons nie ook nie?

As daar vyande van buite is wat ons bedreig en aanmekaar aanval, as die huidige leier besig is om te verouder en ons nie meer kan lei nie, as sy seuns korrup is en net daarop ingestel is om hulleself te verryk, as die volk verdeeld is onder mekaar, nie met mekaar wil saamwerk nie en die leierskap wantrou, sou ons nie dan ook gevra het vir ‘n koning, ‘n sterk leier wat ons almal kan verenig en ons vyande kan verslaan nie?

Snaakse tyd

Ons leef vandag in ‘n snaakse tyd waarin mense alle leiers, alle gesagsfigure wantrou, máár waarin mense nog steeds hierdie fantasieë het van ‘n wonderlike leier wat al ons probleme gaan oplos.

President, CEO, hoof, moderator

Of dit nou die president van ‘n land is, of die CEO van ‘n maatskappy is, of die hoof van ‘n skool, of selfs die moderator van ‘n kerk is – ons mense het hierdie gesplete persoonlikheid: aan die een kant soek ons sterk leiers wat alles beter gaan maak, en aan die ander kant is ons blitsvinnig om enige optrede van ‘n leier te kritiseer en hulle woorde te wantrou.

Vyf versoekings

Die soeke na ‘n sterk leier wat al ons probleme kan oplos, lei ons in vyf versoekings.

  1. Vergeet van God

Die eerste versoeking is dat ons ons oë afhaal van God, wat die enigste ware koning oor die wêreld en ook oor ons lewe is. Ons kyk nou nie meer na God om ons te lei nie, maar ons kyk nou na ons leier om ons lei.

  1. Vergeet van onsself

Die tweede versoeking is dat ons ons oë afhaal van onsself. Ons vergeet dat God ons gekies het as sy volk en dat God vir ons wil gebruik om die droom van ‘n nuwe wêreld waar te maak.

In plaas daarvan dat ons kyk na onsself en na die roeping en taak wat die Here vir ons gegee het, kyk ons heeltyd na die leier om al die oplossings te gee, en blameer ons ook die leier vir alles wat verkeerd gaan.

  1. Jaloers op ander

Die derde versoeking is dat ons soos al die ander nasies wil wees. Ons vergeet dat ons uniek is en dat God vir ons ‘n unieke roeping en taak gegee het.

Ons vergelyk heeltyd ons land met ander lande, of ons maatskappy met ander maatskappye, of ons skool met ander skole, of ons kerk met ander kerke, en probeer om soos hulle te wees, eerder as om ons eie, unieke identiteit en roeping uit te leef.

  1. Vergeet wie ons

Die vierde versoeking, en hierdie een dink ek is ‘n groot versoeking, is dat ons vergeet waaroor dit eintlik gaan. Dit sal nog een ding wees as Israel gevra het vir ‘n Koning, wat vrede bring, wat die swakkes sal beskerm, maar hulle vra vir ‘n koning wat oorlog kan maak, wat ander kan aanval!

Lig vir die nasies

Hulle vergeet heeltemal wie hulle is en waarvoor God hulle uit Egipte bevry het en na die beloofde land gebring het. In plaas daarvan om ‘n lig vir die nasies te wees, wat vir die nasies wys dat daar ‘n ander manier is om te leef, wil hulle sóós al die ander nasies wees, net nóg sterker, nóg magtiger en nóg gewelddadiger.

Vergeet waarvoor ons bestaan

Die soeke na ‘n sterk leier wat jou sterker as al jou kompetisie sal maak, is een van die grootste versoekings vir ‘n land om te vergeet dat die regering eintlik daar is om die swakste mense in die samelewing te beskerm, vir ‘n maatskappy om te vergeet dat hulle eintlik bestaan om hulle kliënte te dien, vir ‘n skool om te vergeet dat hulle eintlik bestaan om na die belange en welsyn van die leerders om te sien, en vir ‘n kerk om te vergeet dat ons bestaan om die wêreld te dien.

Verkoop siel aan duiwel

Sodra die mag van ‘n land belangriker raak as die welsyn van sy mense, sodra die winste van ‘n maatskappy belangriker raak as die diens aan kliënte, sodra die beeld en prestasies van ‘n skool belangriker raak as die opvoeding en welsyn van die kinders, sodra die groei van ‘n kerk belangriker raak as sy getuienis in die wêreld, het jy jou siel verkoop.

“Deals with the devil”

Ons almal doen dit daagliks. “We make deals with the devil.” Omdat ons ook soos die ander nasies wil wees, verkoop ons ons siele en vergeet ons waarvoor God ons in die eerste plek geroep het. Ons vergeet ons hoogste doel en prioriteit, wat eintlik al ons ander besluite moet bepaal.

  1. God oor al die nasies

Die vyfde versoeking, is dat ons vergeet dat die Here wat ons aanbid, is koning oor al die nasies.

Die Here wat ons aanbid is nie net die koning van Suid-Afrika, maar ook die koning oor al die nasies van die wêreld.

Die Here wat ons aanbid is nie net koning oor ons maatskappy nie, maar ook die koning oor al ons kompetisie.

Die Here wat ons aanbid is nie net die koning oor ons skool nie, maar ook oor al die ander skole met wie ons onsself vergelyk.

Die Here wat ons aanbid is nie net die koning oor ons gemeente nie, maar ook oor al die ander kerke.

Die Here wat ons aanbid is nie net die koning oor Christene nie, maar oor alle mense op aarde.

Die Here wat ons aanbid is nie net die koning oor mense nie, maar ook oor die hele aarde, die hele skepping, al die diere en plante – die hele kosmos.

Uitkyk vir ons belange

Die groot versoeking van ‘n koning, is dat ons iemand soek wat net gaan uitkyk vir ons belange. En dit is gewoonlik dan ook die bron van die grootste kritiek teen goeie leiers.

Kritiseer goeie leiers

As daar regtig goeie leiers is wat soek na reg en geregtigheid vir alle mense, dan begin ons hulle kritiseer en wantrou, want hulle kyk nou nie meer uit vir my belange nie, hulle sê nou nie meer die dinge wat ek graag wil hoor nie.

Soek allereers

So die vraag wat onsself moet afvra is: Wie is waarlik die koning oor my lewe? Of anders gestel: Soek ek allereers die koninkryk van God en God se geregtigheid, of soek ek nog steeds my eie koning vir my eie koninkryk? Amen.

Last changed: Jun 18 2018 at 11:44 AM

Back