Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

10 Februarie 2019 dr Tinus van Zyl Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Feb 11 2019
Lees preke >>

10 Februarie 2019 – Klassieke diens: Doop

Reeks: Drie maal God – Tema: God van liefde

Skriflesing:    1 Johannes 4:7-21

Troues

1 Johannes 4 is my gunsteling teksgedeelte om te lees en oor te preek by troues, want dikwels by ‘n troue sit daar gaste wat nie deel is van ‘n kerk nie en miskien glad nie eers gelowig is nie, en dan is dit ongelooflik om hierdie gedeelte uit die Bybel te kan lees en vir daardie mense te sê: Jy mag dalk dink dat jy nie vir God ken nie, maar dis nie waar nie. As jy liefde ken, ken jy vir God, want God is liefde.

God is liefde

Wat ‘n geweldige stelling! God is liefde. En net vir in geval ons dalk kan dink dat die skrywer homself weerspreek het, herhaal homself ‘n paar verse later: God ís liefde. Die skrywer maak doodseker dat ons nie dink ons het hom verkeerd gehoor nie en dat hy presies bedoel wat hy sê: God is liefde.

Skynheiliges

Die doel van die skrywer was juis om ‘n groepie gelowiges te vermaan – of dalk eerder uit te skel – ‘n groepie gelowiges wat gemaak het asof hulle een of ander spesiale openbaring van God ontvang het en dat hulle God beter ken as die res van die gemeente, en daarom hulleself eenkant gehou het.

Julle is vol nonsens

Die skrywer sê vir hierdie skynheiliges: Julle is vol nonsens! Julle maak asof julle God beter ken as die ander, maar julle weet niks van God af nie, want God is liefde. Julle liefdelose optrede binne die gemeente wys dat julle glad nie vir God ken nie.

Geen geheim nie

God se liefde is nie ‘n geheim wat net ‘n klein geselekteerde groepie mense kan ken, hulle wat ‘n spesiale openbaring van God af ontvang het nie. Nee, God se liefde is aan die wêreld openbaar deur Jesus se lewe en sterwe. Nou kan almal God se liefde ken.

Heilige Gees

En nog meer, die Heilige Gees is uitgestort op die hele kerk en laat God se liefde dwarsdeur die hele kerk beweeg en selfs buite die kerk, sodat daar ook heidene is wat die liefde van Jesus leer ken.

God toeëien

Dis ongelooflik hoe die drie-enige God se liefde telkens mense – en veral gelowiges – se pogings om God vir hulleself toe te eien, om God vir hulleself te hou, uit mekaar uit skiet en laat oopbars.

Skuif Jesus en Gees uit

Hierdie skynheiliges waarvan die skrywer praat, het beweer dat hulle nie vir Jesus of die Gees nodig het nie, want hulle het self ‘n spesiale openbaring van God gehad, ‘n geheime, intieme, persoonlike kennis van God, waarin die ander nie kan deel nie. ‘n Direkte lyn na God die Vader, ‘n dieper kennis van God, wat hulle verhewe maak bo die res.

Wat wil hulle bereik?

En wat wou hulle daardeur bereik? Hulle wou God vir hulleself hou. Ons ken vir God. Ons ken vir God persoonlik. Julle ken nie vir God soos ons vir God ken nie.

Wat doen Jesus en die Gees?

Maar wat doen Jesus en die Gees? Jesus en die Gees maak God se liefde toeganklik vir almal. Jesus deurbreek alle grense wat mense wou stel aan God se liefde – grense van ras en kultuur, grense van godsdiens en geloof, grense van moraliteit en taboe, grense van status en rykdom, grense van geslag en ouderdom.

Johannes 4

Neem maar net die voorbeeld in Johannes 4 waar Jesus gaan gesels met die vrou by die put. Sy is ‘n vrou – die onwaardige geslag volgens die denke van daardie tyd. Sy is ‘n Samaritaan – ‘n ander ras en ‘n gehate vyand van die Jode. Sy is ‘n immorele vrou – sy het al vyf mans gehad en bly nou saam met ‘n sesde man. Sy het ander geloofsoortuigings – hulle glo dat God op die berg in Samaria aanbid moet word en nie in Jerusalem, soos die Jode glo nie. Sy is ‘n verwerpeling wat in die middel van die dag moet gaan water skep, wanneer daar geen ander vroue is nie.

Jesus deurbreek grense

Maar Jesus deurbreek al hierdie grense, grense wat vir enige goeie, ordentlike Jood sou oortuig dat hierdie vrou nie God se liefde verdien nie, en Jesus openbaar God se liefde aan haar.

Dissipels

En as Jesus se dissipels daar aankom, is hulle so geskok, dat hulle nie eers vir Jesus vra hoekom hy met hierdie vrou praat nie. Dis nie eers dat hulle nie kans sien om met hierdie vrou te praat nie, hulle sien nie eers kans om óór hierdie vrou te praat nie. Hulle maak asof sy glad nie bestaan nie.

Mense wat ons hoop nie bestaan nie

Jesus kom bewys God se liefde aan mense, van wie ons sou verkies het dat hulle glad nie bestaan nie. Daardie mense met wie ons nie wil praat nie. Daardie mense óór wie ons nie eers wil praat nie. Daardie mense wat ons totaal en al ignoreer, vermy, ons oë van wegdraai. Dít is die mense aan wie Jesus God se liefde bewys.

Gees doen dieselfde

En die Gees doen dieselfde. Die Gees word uitgestort – nie net op die apostels nie – nie net op die leiers van die kerk nie – nie net op die mense met aansien en gesag nie – nie net op die geleerde en begaafde mense nie – nie net op die rykes en welvarendes nie – nee, die Gees word uitgestort op die hele kerk.

Oud en jonk

En daarom sê Petrus op Pinsterdag: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.” (Handelinge 2:17-18).

Herinner gemeente

Die skrywer van 1 Johannes herinner die gemeentelede hieraan, gemeentelede wat gevoel het asof hulle minderwaardig is, asof hulle nie werklik vir God ken nie, asof hulle nie God se liefde waardig is nie – Vers 13: “Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee.”

Doop: Vader

Dit is ook wat die doop vir ons kom sê. Die doop sê vir ons dat al kan jy niks doen om God se liefde te verdien of waardig te wees nie, is God die Vader reeds lief vir jou en is jy geskape na die beeld van God. 

Doop: Jesus

Die doop sê al is jy in sonde ontvang en gebore, al is jy ‘n sondige mens in ‘n sondige wêreld, het Jesus Christus reeds sy lewe in liefde vir jou afgelê, as versoening vir al jou sonde en die sonde van die wêreld.

Doop: Gees

Die doop sê dat al het jy geen spesiale kennis of geleerdheid nie, al het jy geen status of gesag nie, al het jy geen rykdom of bates nie, al het jy geen besondere talente of prestasies nie, kom woon en werk die Gees van God, die Gees van liefde, in jou, sodat jy ook God se gemeente kan opbou in liefde en die wêreld kan dien in liefde.

Wie is God

In die doop sien ons Wie God is – God is liefde. Dit is baie belangrik, want ons kan maklik dink dat ons weet wie God is, terwyl ons eintlik ‘n wanopvatting het van God het. Soos hierdie skynheiliges wat gedink het hulle ken vir God, maar ‘n totale skewe beeld van God gehad het.

Wanopvatting oor God

Die grootste wanopvatting wat mense van God die Vader het, is dat God die Vader nie VIR mense nie, maar eintlik TEEN mense is. En dit is nie sonder rede dat mense so dink nie.

Goeie redes

Daar is groot gedeeltes in die Bybel wat dit so laat klink. En die kerk het ook deur die loop van die geskiedenis die evangelie – die “goeie nuus” – baie keer op so ‘n manier verkondig dat dit geklink het asof God TEEN mense gekant is. Die kerk het dit dikwels laat klink asof God die Vader EINTIK teen mense gekant is, máár Jesus het vir God gepaai en God oortuig om nie mense te straf nie.

Jesus verander nie God se gedagtes nie

Terwyl die evangelie – die goeie nuus – is juis dat Jesus God se hart kom openbaar het – dat God nog altyd, van ewigheid af, VIR mense was! Jesus het nie God se gedagtes oor mense verander nie – Jesus het mense se gedagtes oor God verander!

Wanopvatting oor Jesus

Die grootste wanopvatting oor Jesus weer, is dat Jesus ‘n sagte en dierbare “liewe Jesus” is, wat net vir almal drukkies wil gee. Maar in die evangelies is Jesus gedurig besig om met baie harde woorde met gelowiges te praat en veral die godsdienstige leiers van die dag ernstig te waarsku, omdat hulle mense uitsluit uit God se goedheid en liefde.

Matteus 23

Gaan lees maar Matteus 23. Jesus vaar uit teen die godsdienstige leiers, die skrifgeleerdes en Fariseërs. Sewe keer roep Jesus uit: “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars!” Jesus noem hulle “slange, addergeslag”! Hy dreig hulle met die hel!

Hoekom?

Hoekom? Want, sê Jesus: “Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe.” “... wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid.” “Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is julle vol hebsug en onmatigheid.” “... van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet.”

Watter wet?

Watter wet minag hulle? Hulle is dan juis so wetsgetrou?! Jesus het sopas, in Matteus 22, daardie vraag geantwoord: die grootste gebod: Om God lief te hê met jou hele hart en siel en jou naaste lief te hê soos jouself. Dis wat 1 Johannes 4:21 ook sê: “En hierdie gebod het ons van [Jesus] gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.”

Wanopvatting oor die Gees

Die grootste wanopvatting oor die Heilige Gees, is dat ek die Gees het, of dat jy die Gees het, of dat daardie begaafde, geïnspireerde persoon die Gees het. Nie ek of jy of daardie spesiale persoon het die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is gegee aan die kerk, die liggaam van Christus, en daarom kan niemand daarop aanspraak maak om alleenbesit van die Gees te hê nie.

Nie in my of jou nie

Iemand vra nou die dag vir my: Hoe kan dit wees dat ek en jy dieselfde Bybel lees, maar by verskillende antwoorde uitkom? Hoe kan ons weet of die Gees in my of in jou werk? Waarop ek toe antwoord: Die Gees werk nie in my óf in jou nie.

Die Gees werk in die kerk

Die Gees werk in die kerk – dwarsoor die wêreld en regdeur die eeue. Daarom moet ons saam die Bybel lees en luister na mekaar en luister na ander gelowiges en luister na die tradisie en luister na ons nuwe konteks. Want die Gees werk deur hele die kerk en selfs buite die kerk deur die gebeure van die wêreld.

Hoekom hou ons vas aan haat?

Liewe vriende, as die drie-enige God ‘n God van liefde is, hoekom hou ons dan vas aan haat? Dit maak tog nie sin dat ons haat sal verkies bo liefde nie. En tog doen ons dit so dikwels. So dikwels wil ons nie ons haat laat los nie. So dikwels kies ons teen liefde. Wat sou die rede daarvoor kon wees?

Liefde is moeilik

In die week sê iemand vir my dat die rede waarom mense nie hulle haat wil laat los nie, is omdat die pad van liefde moeilik en pynlik is.

Haat is maklik

Haat is maklik. Om te haat kan jy maar hard en onwrikbaar wees, oortuig van jouself en seker van jou saak. Jy kan ander blameer en weier om bes te gee. Dis maklik.

Liefde is weerloos

Maar om lief te hê, is moeilik. Dis pynvol. Jy stel jouself bloot om seergemaak te word. Jy maak jouself weerloos en broos.

Liefde is leerbaar

Om lief te hê beteken om te erken dat jy nie al die antwoorde het nie, dat jy by ander moet leer, dat ander mense ook ‘n geldige siening en perspektief het. Dit is die moeilike werk om jouself in iemand anders se skoene te plaas.

Liefde erken foute

Om lief te hê beteken om gekonfronteer te word met jou eie tekortominge en foute – met die ongemaklike werklikheid dat jy soms ander mense seermaak. Dit behels om jou sonde te bely en te vra om vergifnis.

Liefde vergewe

Om lief te hê beteken om ander te vergewe vir hoe hulle jou seergemaak het. En dit is pynlik. Om lief te hê is ‘n kruisweg, kruisweg van nederigheid, leerbaarheid, skulderkenning, sondebelydenis, vergifnis, opoffering en selfprysgawe.    

God het eerste liefgehad

Hoekom sal enige iemand kies vir so ‘n pynvolle pad? Want dit is wat God vir ons gedoen het. Vers 19 sê: “Ons het lief, omdat God ons eerste liefgehad het.” Omdat Christus reeds die kruisweg in liefde vir ons gestap het, kan ons ook mekaar só liefhê. Amen

Last changed: Feb 11 2019 at 12:21 PM

Back