Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Lees preke

PINKSTER AANLYN EREDIENSTE:

Sondag 16 Mei 2021:

https://youtu.be/IhUtCglBdqI

 

Maandag 17 Mei 2021:

https://youtu.be/T2wwf4_rL-w

 

 

04 Augustus Ds Rian Verster Klassieke Diens

Posted by Administrator (dbvgadmin) on Aug 05 2019
Lees preke >>

Sondag 4.8.2019.

Klassieke Diens

Teks:  Hosea 11: 1-11.  God se liefde is verstommend!

1. Die simboliek wat in Hosea gebruik word is die van ‘n huwelik, hfst 1 en gesin in hfst 11. Israel word voorgestel as God se bruid wat keer op keer Sy liefde in Sy gesig terugklap as hulle afgode aanbid en vertrou in plaas daarvan om trou en gehoorsaam te bly aan God wat oor jare bewys het dat Sy liefde en trou opreg is.

Amos het gewaarsku teen sosiale ongeregtigheid, veral die uitbuiting en vertrapping van armes en hul regte teenoor uitspattige rykdom van reykes.

Hosea waarsku teen teen die gebruik in Israel om naas God, eintlik saam God ook die afgode van hul tyd te aanbid.

In hfst 11 is die simboliek meer intens, want hier is kinders op die spel. Toe Israel nog ‘n kind was, maw, toe hulle nog klein was en nie geweet het nie en baie moes ontdek en leer, het God hulle reeds  gesien en verlossend ingegryp in hul slawerny in Egipte en hulle bevry.

Vers 3: “Ek self het Efraim leer loop.” Efraim en Israel is wisselterme.

Vers 4: “Ek het hulle met sorg en liefde gelei, ek het die las van hulle afgehaal, gereeld kos gegee, versorg maw. Ek wou nie hê dat hulle weer in slawerny moes beland of deur die Assiriers verniel moes word nie. Die Hebreeus hier is moeilik om te vertaal – daar is ook ‘n vertalingsmoontlikheid van vers 4 dat die Here hier sê, hy het hierdie Efraim-kind van Hom opgetel en teen Sy wang gedruk.

Maar Efraim/Israel het hom nie bekeer nie.

Miskien het sommige van ons al verwerping ervaar en weet hoe pynlik dit is! So nie, kan ons onsself indink hoe pynlik en vernietigend so ‘n verhouding kan wees.

2. In vers 6 en 7 waarsku die Here teen die gevolg van Israel se ongehoorsaamheid. En let op dat God in Sy hart verskeurd is oor Sy “kind!”

Ons is geneig om by die oordeel verby te lees omdat ons weet wat in vers 8 en 9 staan en ons weet ook van Jesus se opofferende liefde in die Nuwe Testament.

Dit het die gevolg da tons dikwels die oorgang tussen opstand teen God en vergifnis, naatllos maak. Asof ons sonde en gehoorsaamheid nie te ernstig is nie en ook nie gevolge het nie.

Maar wat die teks nie duidelik sê nie is dat Israel in 721vC totaal  deur die Assiriërs verwoes is! Baie mense is doodgemaak en die res in ballingskap weggeneem. Een Kommentaar – Israel is van die Kaart gevee!

  1. Die derde deel van die teks klits ons van ons voete af.

God se reaksie op hierdie kind is onverstaanbaar verstommend!! “Hoe kan Ek jou prysgee, hoe kan Ek jou laat vaar?”

Ons kan hier die idee kry dat opstand teen God of dat ons Sy liefde verwerp of erger nog, die rug op Hom draai en ons heil by die meer aanloklike afgode van ons tyd gaan soek, dat dit darem op die ou end nie te erg is nie, want God vergewe tog altyd weer.

As ons die teks so verstaan, verstaan ons dit heeltemal verkeerd! So ‘n verstaan speel dan in ons lewenspraktyke so uit dat ons op die lang duur God nie te ernstig hoef op te neem nie en eintlik maar kan doen wat ons wil, dat ons maar lustig met die afgode in ons lewens kan leef – want God vergewe tog altyd weer.

4. Wat ons hier duidelik moet sien is dat God verskeurd is in Sy hart omdat Sy liefde verwerp word.

Sy liefde kom teen ‘n geweldige prys vir Homself en vir ons. Dit is nie so dat ons kan lewe soos ons wil met die idee dat God net weer met ‘n vingerklap sal vergewe en alles is weer reg nie.

Daarom sal ons die afgode in ons lewens moet identifiseer. Ons moet vir hulle name gee sodat ons weet  waarmee ons te doen het.

Met ander woorde, dit is nie so dat God ligtelik oor afgodsdiens vee nie. Dit raak Hom diep, Sy hart is verskeurd, want soos Hy beplan het, gebeur dit nie. Ons sien dit nie net in die profesiee van Ou Testamentiese profete nie. In die Nuwe Testament word baie helderder hoe diep die verskeurdheid in God se hart is as Sy Seun aan ‘n kruis uitroep:- “my God, waarom het U my verlaat?” Dit help ons om te verstaan dat as ons sê ons is dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wereld, moet ons duidelik besef waarmee ons besig is.

God se vergewende liefde het nie ten doel om ons meer ongeerg te maak nie, maar juis om dieper in Sy liefde in te sink en daardeur oorweldig te word.

As ‘n huwelik verbrokkel het help dit nie om te sê “ons sal maar weer probeer nie!” Wat moet gebeur is weer ‘n keer ‘n nuwe begin soos dit oorspronklik was. Dit is oop en eerlike gesprekke en ‘n nuwe verbintenis, anders as wat dit tot nou toe was!

Dit is wat moet gebeur as ons uit ons ontrou, bewend na God toe terugkruip – met die eerlike bedoeling dat ons wil verander. Hos 10:10 sê, ten spyte van alles bly God getrou, hou Sy genadige uitreik na ons nie op nie. Hy roep tog weer Sy “kind” terug vanuit die ballingskap en verlorenheid. Hy wil weer die verhouding herstel, Hy wil weer liefhê en versorg. Kyk hoe sê Hosea dit, die Here sal brul soos ‘n leeu en Sy kinders sal vol ontsag na Hom terugkom. Let op die “vol ontsag.”

In die simboliek wat in Hosea gebruik word, nl huwelik en gesin, is dit duidelik dat God se verhouding met ons en ons met Hom is ‘n verhouding van wedersydse liefde en respek. Geen rondspelery met ander magte en kragte en vennote nie. Maar ‘n oop en eerlike verbintenis aan Hom as dissipline vir ons lewens.

5. As ons nou dit alles gehoor het verdiep ons verstomming nog verder as ons by Johannes in 1 Joh. 2: 1 – 2 lees:- “Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as ons sondig – ons het Jesus Christus, die Regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld!”

 

 

Last changed: Aug 05 2019 at 10:04 AM

Back