Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Seniors

Doel van ‘n seniorbediening:

 • Om senior lidmate in ons gemeente so te bedien sodat hulle God ontmoet en Hom aanbid.
 • Om ‘n struktuur van versorging daar te stel waar seniors mekaar en andere met die liefde van Jesus dien en versorg.

Uitkoms:

 • Senior lidmate word sosiaal, prakties en pastoraal/geestelik versorg in ons gemeente.
 • Die stigting van ‘n seniorbediening – De Port’uur groep – wat bogenoemde versorgingstruktuur bestuur en uitbrei.
 • Mobilisering van lidmate om in te skakel by die versorgingstruktuur van De Port’uur groep.
 • Aansporing tot die ontwikkel van nuwe bedieninge vir en deur seniors.
 • Senior lidmate is diensbaar in God se nuwe wêreld.

Pastorale sorg en siekebesoek:

 • Om siek lidmate te besoek en vir hulle te bid.
 • Om hul name en adresse na die kerkkantoor deur te gee sodat die opvolgondersteuning vir hulle en hul familie ens. gedoen kan word.
 • Om die gemeente se Versorgingsplan – “ons versorg mekaar” - by te hou en toe te pas, soos moontlik.

Rol van span:

 • Die span werk met die kerkkantoor en predikante saam waar en soos nodig.
 • Word van tyd tot tyd in kort kursusse opgelei vir hul taak.
 • Is oop daarvoor om te kyk of lidmate en kleingroepe ingeskakel kan word om vir siek mense te bid.

De Port’Uur-groep

Dié bediening bied die geleentheid om dissipelskap prakties uit te leef, deur mekaar te versorg en om tot diens vir ons medemens te wees.

Die volgende geleenthede om betrokke te raak:

 • Mense wat besoeke benodig. Jou passie is dalk om uit te reik na siek mense wat in die herstelfase is of die behoefte het aan samesyn en gebed met ’n medegelowige.
 • Vervoer soos nodig, bv. na ’n dokter.
 • Praktiese hulp, bv. om ’n gloeilamp te vervang ens.
 • Tee skink by begrafnisse. Dit behels die gereedmaak van tafels en eetgerei en skink van tee. Families reël self vir eetgoed.

Uitreikbediening

Die Uitreikbediening fokus veral op die uitreik na ouer persone in die gemeenskap wat moontlik hulp benodig weens (tydelike) verswakking of verwaarlosing.

Bedieningsleier: Marie van Breda
Tel: 021 975 6370