Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Families

Families is een van die ruimtes waarin die meeste mense daagliks leef. Een definisie van familie is “...those people with whom we share our faith, values, and purpose as they relate to a life of hope and love”. Die groep mense met wie ’n individu ’n minimum van twee tot drie maal per week in geselskap verkeer omvat dus familie; dit sluit vriende, mentors en uitgebreide familie in.

’n Gesin is die versameling van individue wat by ’n enkele adres saam woon. ’n Gesin sluit dus "oorspronklike” gesinne, enkelouer gesinne, hersaamgestelde gesinne, pleegouer gesinne, “child headed households”, ensovoorts in.

In Durbanville Gemeente wil ons families en gesinne help om saam te groei in hul geloof. Deuteronomium 6:6-9 vra die volgende van ons: "Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bêre en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis sit, of jy op pad is, of jy ’n bietjie gaan lê of weer opstaan, jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en bind dit styf vas om jou voorkop. Skryf dit op jou huis se deurkosyne en op die groot hekke van die stad.”