Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Kleingroepe

Doel:

 • Dat elke lidmaat voltyds of deeltyds inskakel by 'n kleingroep of 'n bediening, waarin hy/sy...
  • versorging van medegelowiges kan gee en ontvang
  • toegerus word in sy/haar dissipelskap van Jesus
  • bemagtig word om in diens van God se nuwe wêreld te leef

Uitkoms:

 • Voortdurende kommunikasie, bewusmaking en uitnodigings wat toeganglikheid van kleingroepe bevorder
 • Effektiewe inskakeling van mense by gepaste kleingroepe
 • Verskaffing van sinvolle materiaal
 • Geestelike begeleiding van groepe en groepleiers

Kleingroepe is die primêre plek waar ons gemeentelede vir mekaar sorg en ondersteun.

Kontak die kerkkantoor as jy wil inskakel by 'n kleingroep: 021 975 6370

Kleingroepmateriaal

Sewe weke reeks:

Drie maal God 

God vir ons I God by ons I God in ons

Ken jy vir God? Werklik?

Is dit moontlik om vir God te ken? Of is ons enigste

leidrade maar net vae gevoelens, subjektiewe opinies en mistieke belewenisse?

Deesdae praat mense baie oor geloof,  dissipelskap en spiritualiteit, maar eintlik nogal min oor God. Dit is natuurlik baie belangrik om te praat oor ons geloof, dissipelskap en spiritualiteit, maar dan moet ons ook weet  Wie die God is waarin ons glo, Wie die Here is wat ons navolg as dissipels en Wie die Gees is wat in en deur ons werk.

Die Bybelstudiegids is bestelbaar by die kerkkantoor teen R50. Kontak vir Alrina by die kerkkantoor (021) 975 6370 in u wil bestel.

Mag hierdie reeks ons help om in ‘n dieper, ryker en voller verhouding met die drie-enige God te leef. Mag ons toenemend beleef dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons is.