Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Diensverhoudinge

Die Bediening vir Diensverhoudinge (DVK) is oorhoofs verantwoordelik vir die arbeidsregtelike verhoudinge en welsyn van die personeel van die gemeente vanuit ’n kerklik-teologiese perspektief.  Die werksaamhede van die bediening word reguleer deur die Bestuursgids vir Diensverhoudinge in die NG Kerk. Binne bogenoemde konteks sou DVK se funksies en take soos volg gesien kan word (besluitneming is steeds by die kerkraad gesetel):

 • Personeelvoorsieing
 • Organisasiestruktuur
 • Personeelvergoeding
 • Personeeladministrasie
 • Personeelbeleid
 • Personeelopleiding en -ontwikkeling
 • Personeelondersteuning
 • Dissiplinêre en griewe-aangeleenthede
 • Doeltreffende bestuursprosesse
 • Menslike hulpbronbestuur-strategie
 • Die pastorale versorging van die gemeente se predikante, ook met betrekking tot die voortgesette opleiding en ontwikkeling van die predikante

Samestelling en funksionering

Gegewe die taak van DVK is dit belangrik om te besef dat die bediening 'n deurlopende rol het om te vervul.  Vergaderings word gehou ten einde spoedeisende sake so gou as moontlik af te handel. Die samestelling van die kommissie vereis beslis persone met goeie kommunikasie- en mensvaardighede.  Persoon(e) met praktiese kennis en ervaring van Menslike hulpbronbestuur (of ten minste algemene bestuur) is noodsaaklik.  Spesialiskennis (byvoorbeeld arbeidsreg, opleiding, ens.) sou as aanbeveling dien.  Hierdie kennis kan egter van konsultante, opleidingsinrigtings en sinodale kantore (buro-diens) bekom word, soos en wanneer nodig.  Persone met wysheid, met die gawe om verhoudings te bou en om met liefde om te sien na die personeel is nodig.  Grondige kennis van die Woord en die gereformeerde etos is ook ‘n noodsaaklike vereiste.