Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Netwerkbedieninge

Esther Blackaller: Maatskaplike werker, Omgeediens koördineerder
Tel: 021 975 6370
E-pos: omgee@durbanvillegemeente.co.za

Omgeediens

Die Omgeediens is die barmhartigheidsbediening van Durbanville Gemeente met die visie:

’n Hart vir die wêreld en omgee vir die breë gemeenskap in opdrag van Jesus aan sy kerk.

Die doel van die Omgeediens

  • Om lidmate wat in nood is deur die kundigheid van ’n professionele span te help.
  • Om nie-lidmate wat onder ons aandag kom of aanklop om hulp, ook te help sover moontlik en soos ons hulpbronne dit toelaat.

Geïntegreerde dienslewering

  • ’n Holistiese hulpverleningsproses: Maatskaplike, sielkundige en godsdienstige sorg. Beradings- en terapeutiese sessies. Maatskaplike verslae vir opname in aftree-oorde.
  • Multi-dissiplinêre span: Verwys na professionele mense vir verdere hulp soos nodig.
  • Materiële hulp
  • Koördineer netwerkbedieninge

Die Richard Black fonds word steeds aangewend vir nood binne ons gemeente en breë gemeenskap om só ook tot diens te wees van God se nuwe wêreld.

Sopkombuis

Negentien jaar gelede het ’n paar vroue op ’n koue wintersaand by die gemeentesentrum ’n hawelose man in gietende reën sien stap en besluit om daadwerklik iéts te doen vir die straatmense. Spoedig daarna word die eerste sop by die taxistaanplek bedien. Met hierdie diens, word die boodskap van Jesus se liefde ook uitgedra. Hierdie bediening het só uitgebrei dat die sopkombuis in samewerking met verskeie ander kerke sop en brood, vyf oggende per week bedien.  Na ’n paar verskuiwings word die sopkombuis tans vanuit ’n lokaal, langs die taxistaanplek bedryf.

Nelleke Meintjes: Bedieningsleier
Tel: 021 975 1621
epos: nelleke2703@gmail.com

MES - Mould, Empower, Serve (middestadse Evangelisasie)

’n Christelik Maatskaplike Ontwikkelingsorganisasie wat professionele dienste aan kwesbare persone en gesinne in die gemeenskap lewer, se kantoor is langs die sopkombuis.  ’n Maatskaplike hulpwerker help hawelose mense identifiseer wat gretig is om hul lewe te verander. In hierdie holistiese diensmodel word mense deel van ’n program waar hul bemagtig word om weer onafhanklik en met menswaardigheid te funksioneer. Hulle word onder meer deel van ‘n "groeispan" waar hul in diens geneem word om bv. strate en sypaadjies netjies te hou. Ons gemeente dra saam met Durbanville Bergsig gemeente by tot die hulpwerker se salaris.

MES Tel: 021 949 8736

Sylvia Nene

Ons gemeente betaal die salaris van Sylvia Nene, ’n Xhosa-vrou wat by die Tygerberg Hospitaal werk.  Sy doen berading onder pasiënte in verskeie sale, tree as tolk tussen dokter en pasiënt op en help met geestelike ondersteuning.  Die Morgenzicht Bybelstudiegroep voorsien maandeliks tee/koffie en eetgoed vir haar kantoor.
Toiletware word gewoonlik in November ingesamel wat aan behoeftige pasiënte voorsien word.

Nana de Kock: Bedieningsleier
Tel: 021 976 3618
E-pos: nanadekock99@gmail.com

Fisantekraal crèches: Vroeë-kinderontwikkeling

"Fisantekraal Crèche Support" het 10 jaar gelede onder die bekwame leiding van ’n gemeentelid, Edith Fehrsen, ontstaan.  Ruim skenkings is ook vanuit die gemeente en gemeenskap ontvang. Ons is tans betrokke by 16 crèches met 503 kinders in Fisantekraal (waarvan een in Morningstar is).

Fisantekraal Crèche Support help ongeregistreerde crèches om te registreer en herregistrasie by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO). Kinders word skoolgereed gemaak en werklose vroue ontvang opleiding en werk as assistente in crèches. Daar bestaan ’n forum wat maandeliks vergader en hulle werk as ’n span saam met die DMO en die Munisipaliteit (gesondheid, brandweer en bouplanne).

Behoeftes word gereeld in die Gemeentebulletin gekommunikeer.  Soms moet ’n crèche opgegradeer word. Die praktiese hulp van ’n kleingroep sal groot waarde toevoeg tot só ‘n projek.

Edith is nog steeds betrokke by die Evangelisasie (EE111) van kinders by die skole en crèches. ’n Waardestelsel wat by Durbanville Voorbereidingskool gebruik word, is beskikbaar gestel en by Laerskool Trevor Manuel in Fisantekraal geïmplementeer.

Daar is behoefte aan mense wat vir slegs 30 minute, 1 keer per week vir kleuters by ’n crèche stories te lees.

Edith Fehrsen: Bedieningsleier:
Tel: 021 976 6748

Klipheuwel sopkombuis

Ons gemeente ondersteun die sopkombuis in Klipheuwel wat daagliks aan meer as 100 mense sop bedien.

Badisa

Ons gee graag ook aan Badisa, die NG Kerk se Welsynsorganisasie wat ook ’n Kinderbeskermingseenheid hanteer in Kraaifontein en Bellville.

Badisa Kraaifontein: Tel 021 987 2940
Badisa Bellville: 021 945 1064

Straatwerk

Ons gemeente werk nou saam met Straatwerk.

Hanneke Oosthuizen: Skakelpersoon: 
Tel: 021 930 8055
E-pos: hanneke@straatwerk.org.za 

Vir meer inligting kontak

André van Wyk by 084 410  8479 of andre@durbanvillegemeente.co.za
Esther Blackaller: Maatskaplike werker, Omgeediens koördineerder
Tel: 021 975 6370
E-pos: omgee@durbanvillegemeente.co.za